Εφορεία Αιμοδοσίας | Τράπεζα Αίματος

Αποτελεί για την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  σοβαρή επιλογή και σημαντικότατη δραστηριότητα.  Η Εφορεία, από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα, αδιάκοπα, με δύο (2) μεγάλες εθελοντικές αιμοδοσίες κάθε χρόνο στην πολιτιστική μας στέγη, Μάρτιο και Σεπτέμβριο, με αριθμό μονάδων αίματος 60 έως 70 κάθε φορά, δίνει το επιβαλλόμενο κοινωνικό και ανθρωπιστικό παρόν, επιτελώντας διακριτικά και αποτελεσματικά το καθήκον της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Με μητρώο μελών περί τα 350, ποντιακής και μη καταγωγής, πολλά εξ αυτών νέοι και νέες, με τη χρηστή διαχείριση και τη διαρκή μέριμνα του έφορου και των συνεργατών του, φυσικά την αμέριστη υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης, η Εφορεία, σε διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, διεκδικεί νέα μέλη για τη σταθερή και δυναμική παρουσία της  στο μέλλον. Η δε συνεργασία με το Γ.Ν.Ν Κατερίνης,  με τη διοίκησή του  και τη μονάδα αιμοδοσίας, μόνο υποδειγματική μπορεί να χαρακτηριστεί. Μην μας διαφεύγει, βεβαίως,  πως οι ανάγκες στη χώρα μας παραμένουν τεράστιες, αποτελώντας διαρκές κριτήριο του επιπέδου της  κοινωνικής συνοχής και του πολιτισμού.

TΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Ποντιακού Συλλόγου Κατερίνης «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»,στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, που μεταξύ των άλλων αποβλέπουν και αποσκοπούν στην κοινωνική αλληλεγγύη και προσφορά, αποφάσισε την ίδρυση τμήματος αιμοδοσίας  και καλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να στηρίξουν ολόψυχα την προσπάθεια αυτή. Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ορίζει τον ακόλουθο κανονισμό:

άρθρο 1

  Σήμερα την 20/12/2002 ιδρύεται τμήμα Αιμοδοσίας του Ποντιακού Συλλόγου Κατερίνης «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» με έδρα το τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

άρθρο 2

  Σκοπός του τμήματος είναι η κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε αίμα των μελών του συλλόγου, καθώς επίσης των αιμοδοτών-μελών του τμήματος. Για τρίτα πρόσωπα, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

άρθρο 3

  Εθελοντές αιμοδότες-μέλη του τμήματος, μπορούν να γίνουν μέλη και φίλοι του συλλόγου ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι και υποχρεούνται, αν βέβαια το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους να αιμοδοτούν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ατομικά ή και κατά τη διάρκεια ομαδικών αιμοδοσιών που θα οργανώνει το Δ.Σ. μία ή δύο φορές το χρόνο.

άρθρο4

Οι αιμοδότες, οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι γονείς τους δικαιούνται μέχρι και 5 φιάλες αίμα σε διάστημα ενός έτους. Το πλέον των 5 φιαλών αίμα, που θα χρειαστεί να λάβουν, υποχρεούνται να το αντικαταστήσουν εντός ενός μηνός από τη λήψη του.

άρθρο 5

  Οι μη αιμοδότες, μέλη και μη του συλλόγου, δικαιούνται μέχρι 2 φιάλες αίμα ανά έτος που υποχρεούνται να το αντικαταστήσουν εντός ενός μηνός από τη λήψη του.

άρθρο 6

 Μέλος του τμήματος που αδικαιολόγητα  δεν δραστηριοποιείται αιμοδοτικά για δύο συνεχή έτη, διαγράφεται.

άρθρο 7

Το αίμα χορηγείται κατόπιν σημειώματος που θα εκδίδεται από την τριμελή αιμοδοτική επιτροπή προς το τμήμα, Αιμοδοσίας του Γ. Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του λήπτη, ο τόπος νοσηλείας του και ο αριθμός των φιαλών που χορηγείται. Αντίγραφο του σημειώματος φυλάσσεται σε ειδικό  φάκελο στο  αρχείο του τμήματος.

άρθρο8

  Κάθε αιμοδότης εφοδιάζεται με την ειδική κάρτα εθελοντή αιμοδότη όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του, η ομάδα αίματος και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αιμοδοτεί.

άρθρο 9

  Την εφαρμογή των άρθρων του καταστατικού και τη σωστή διάθεση των φιαλών αίματος έχει τριμελής επιτροπή εκ των αιμοδοτών, ένα μέλος της οποίας είναι μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.

άρθρο 10

  Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του τμήματος, τις τυχόν διαθέσιμες φιάλες αίματος θα διαχειριστεί το τμήμα αιμοδοσίας του Γ. Ν. Κατερίνης σε συνεργασία με την τριμελή επιτροπή και μόνο για τα μέλη- αιμοδότες.

Κατερίνη 20 Δεκεμβρίου 2002

ΤΟ Δ.Σ.                                                                                                     ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ